fbpx

REGULAMIN SKLEPU WWW.BLUEBERRYBOUTIQUE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego www.blueberryboutique.pl jest firma Usługi Transportowe Tomasz Suchocki ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5 76-200 Słupsk
NIP: 5272290606

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA KONTA
1. Aby założyć konto niezbędnym jest wypełnienie formularza kontaktowego, w szczególności podając dane personalne Klienta zgodnie z formularzem. Do konta zostanie przydzielony indywidualny login oraz hasło. Zgodnie z niniejszym regulaminem założenie konta nie jest obowiązkowe i nie powoduje niemożności złożenia zamówienia.
2. Każdy Klient nieposiadający konta może złożyć zamówienie z tym, że nie posiadając konta nie ma bezpośredniego wglądu w swoją historię zamówień czy możliwości udziału w organizowanych przez Sprzedawcę konkursach.
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl umożliwia złożenia zamówienia w dwojaki sposób:
1) poprzez konto podając indywidualny login i hasło wypełniając jednocześnie formularz zamówienia;
2) bez konieczności zakładania konta wypełniając formularz zamówienia.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podane na stronie internetowej sklepu internetowego www.blueberryboutique.pl ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. W podsumowaniu zamówienia podana jest informacja o łącznej cenie przedmiotów zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach związanych z zamówieniem i dostawą produktu Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl nie generuje żadnych ukrytych kosztów.
5. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia w celu jego realizacji. Potwierdzenie o złożeniu zamówienia Klientowi otrzyma w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który podał w formularzu zamówienia.
6. Indywidualne zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego www.blueberryboutique.pl i jest dowodem zawarcia umowy.
7. Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień jeśli przysporzyłoby to Sprzedającemu trudności w ich realizacji.
4. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Za zakupy w sklepie internetowym www.blueberryboutique.pl obowiązuje:
1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU. Koszt wysyłki to 15 zł.

2) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu tradycyjnego. Koszt wysyłki to 15 zł.

3) Płatność za pobraniem. Koszt wysyłki to 17 zł.

5. TERMIN PŁATNOŚCI:
1. W sytuacji kiedy Klient wybierze płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
6. WYSYŁKA
1. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek trudności Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, w celu indywidualnych ustaleń zgodnych z życzeniem klienta.
7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA DO KLIENTA
1. Dostawa zamówionych towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Każda dostawa zamówionych towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są jawne, a informacja o nich widnieje w zakładce „Dostawa i płatności” oraz jest dostępna w formularzu zamówienia.
3. Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl zastrzega, iż nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów przez Klienta.
4. Termin dostawy towaru do Klienta na terenie kraju uzależniony jest od wyboru opcji dostawy i wynosi 1-3 dni roboczych (stosownie do czasu realizacji, przez kuriera lub innego dostawcę).
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku jej uszkodzenia, niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niedochowanie powyższych warunków uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, co będzie skutkowało brakiem możliwości zwrotu towaru.
8. REKLAMACJE I ZWROTY:
1. Reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres biuro@blueberryboutique lub pocztą polską na adres Tomasz Suchocki ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5 76-200 Słupsk
2. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować w nieuszkodzone opakowanie (w którym towar został wysłany) oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Tomasz Suchocki ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5 76-200 Słupsk, wraz z dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie
www.blueberryboutique.pl
3. Sprzedawca odpowie na reklamacje w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.blueberryboutique.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
4. Zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest ustalony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i ustawach szczególnych.
5. Gdyby przesyłka zawierała braki zamówionych towarów, niezbędny jest natychmiastowy kontakt ze Sprzedawcą, najlepiej bezpośrednio po odebraniu przesyłki od kuriera, nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego towaru do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@blueberryboutique.pl lub pocztą polską na adres  Tomasz Suchocki ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5 76-200 Słupsk . ( wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi).
2. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
na numer konta podany w formularzu zwrotu. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi w całości koszty zwrotu produktu.
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW:
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
11. UWAGI KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Sklep www.blueberryboutique.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

SŁOWNIK:
• FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta.
• FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
• DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
• KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
• KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

• TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• SPRZEDAWCA–  Tomasz Suchocki ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5, NIP: 527229066 , Regon 361575554
• UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
• ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.